Privacyverklaring

Explore Tanzania, gevestigd aan Roggestraat 111, 7311 CC te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je desalniettemin nog vragen over hoe we met persoonsgegevens en/of cookies omgaan, dan kan je contact opnemen via info@exploretanzania.nl.

Persoonsgegevens die Explore Tanzania verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

Reisadvies aanvragen
Wanneer je een reisadvies aanvraagt deel je je voornaam, achternaam, e-mailadres, het aantal personen, leeftijd van je kinderen, telefoonnummer, budget, voorkeursdatum voor contact, voorkeurstijd voor contact en uitleg over het reisgezelschap en de invulling van de reis met ons. Dankzij deze gegevens kunnen wij een reisadvies doen wat aansluit bij je wensen, en zijn wij in staat om vervolgens contact op te nemen over dit advies. De reisadviezen worden opgeslagen in de het contentmanagementsysteem van Explore Tanzania. De aanvraag voor reisadvies wordt ook geanonimiseerd geregistreerd in Google Analytics, puur voor analyse-doeleinden.

Inschrijving voor de nieuwsbrief
Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief dan worden je voornaam, achternaam, e-mailadres, voorkeursopzet en relatie tot Explore Tanzania opgeslagen. Deze informatie wordt verwerkt door Mailchimp, de e-mailmarketingsoftware waar wij onze nieuwsbrief en e-mailcommunicatie mee versturen. De gegevens worden gebruikt om je te kunnen adresseren en e-mailcommunicatie te sturen. De inschrijving voor de nieuwsbrief wordt ook geanonimiseerd geregistreerd in Google Analytics, puur voor analyse-doeleinden.

Brochure aanvragen
Wanneer je de brochure aanvraagt dan worden je voornaam, achternaam, e-mailadres en adresgegevens opgeslagen. Deze informatie wordt verwerkt door Mailchimp, de e-mailmarketingsoftware waar wij onze e-mailcommunicatie mee versturen. De gegevens worden gebruikt om met je te communiceren en je per post de brochure te kunnen toesturen. De aanvraag voor de brochure wordt ook geanonimiseerd geregistreerd in Google Analytics, puur voor analyse-doeleinden.

Reis reserveren
Wanneer je daadwerkelijk een reis reserveert, dan worden de reisdatum, reissom, aantal deelnemers, gegevens over de reisverzekering, annuleringsverzekering en de voornaam, achternaam, tussenvoegsel, roepnaam, geboortedatum, nationaliteit, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, paspoortnummer, verloopdatum paspoort, thuisblijversnummer en dieetwensen van de hoofdboeker en medereizigers opgeslagen. Deze gegevens worden verwerkt door een medewerker van Explore Tanzania. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het boeken van een reis en daarover te communiceren met de hoofdboeker. Het reserveren van een reis wordt ook geanonimiseerd geregistreerd in Google Analytics, puur voor analyse-doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@exploretanzania.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang Explore Tanzania persoonsgegevens bewaart

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij Explore Tanzania blijf je maximaal 3 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hier voor afmelden. Heb je je ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan verwijderen we gegevens nadat deze een jaar inactief zijn geweest. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Toestemming voor gegevensverwerking bewaren we om die reden bijvoorbeeld ten minste 5 jaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@exploretanzania.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens ons, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Site Spirit, Google en Mailchimp.

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Explore Tanzania en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@exploretanzania.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@exploretanzania.nl.
We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
• Alle medewerkers van Explore Tanzania die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
• DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.